ساید گلاس استنلس استیل


از محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

ساید گلاس استنلس استیل

نماینده ساید گلاس استنلس استیل

نمایندگی ساید گلاس استنلس استیل

فروش ساید گلاس استنلس استیل

خریدساید گلاس استنلس استیل

فروشنده ساید گلاس استنلس استیل

قیمت ساید گلاس استنلس استیل

لطفا جهت اطلاع از ویژگی های محصولات و خدمات این مجموعه

و اطلاع از قیمت های رقابتی آن ها

با شماره تماس های مجموعه و مشاورین ما ارتباط برقرار نمایید

عملکرد ساید گلاس در سیستم انتقالاز تجهیزاتی است که کاربرد آن در ساختار سیستم های برودتی بسیار مفید می باشد. جهتبررسی داخل سیستم، گرفتگی های صافی ها و فیلتر ها، سطح مایع مبرد، حرکت سیال، رنگو میزان شفافیت سیال و نیز رطوبت موجود در سیستم از سایت گلاس ها استفاده می شود.تغییر رنگ ماده ای که در وسط آن است وجود رطوبت را نشان می دهد که رنگ سبز نشاندهنده عدم وجود رطوبت و رنگ زرد نشان دهنده وجود رطوبت می باشد. هم چنین می توانبا استفاده از این ابزار، رنگ سیال را در قسمت های مختلف خط با هم مقایسه کرد. رطوبتاز طریق وکیوم ناقص به داخل سیستم نفوذ می کند. در سیستم های سالم و بدون مشکلمایع مبرد به صورت ستونی از مایع به صورت شفاف و بدون کف دیده می شود. چنان چهمبرد به صورت کف آلود و حباب دار باشد نشان دهنده این است که سیستم مشکل دارد که ازعلل مرتبط با این مشکل می توان موارد زیر را نام برد :شارژ ناقص مبرد ( نشتی در سیستم )ایجاد افت فشار بیش از حد در فیلتر ( گرفتگی فیلتر یا هر گرفتی در سیستم در مسیر مایع )وجود مشکل در کندانسور ( ناشی از مشکل در فن، کمبود آب در کندانسور آبی، خرابی پمپبرج، مشکل در فن برج، مسدود شدن بین فین ها و غیر است )پایین بودن سابکولد و افت فشار مایع ( ناشی از طولانی بودن بیش از حد خط مایع، گرفتگیفیلتر درایر، کوچک بودن قطر لوله خط مایع، خرابی شیر برقی و غیره است )گرم شدن اطراف خط مایع