زانو 45 درجه کربن استیل جوشی بدون درز Elbow 45

مشاهده

زانو 45 درجه کربن استیل جوشی بدون درز Elbow 45

مشاهده

زانو 45 درجه کربن استیل جوشی بدون درز Elbow 45

مشاهده

زانو 45 درجه کربن استیل جوشی بدون درز Elbow 45

مشاهده

زانو 90 درجه کربن استیل جوشی بدون درز Elbow 90

مشاهده

زانو 90 درجه کربن استیل جوشی بدون درز Elbow 90

مشاهده

زانو 90 درجه کربن استیل جوشی بدون درز Elbow 90

مشاهده

زانو 90 درجه کربن استیل جوشی بدون درز Elbow 90

مشاهده

سه راه تبدیلی کربن استیل جوشی بدون درز Tee Reduce

مشاهده

سه راهی کربن استیل جوشی بدون درز Tee BW A234

مشاهده

سه راهی کربن استیل جوشی بدون درز Tee BW A234

مشاهده

سه راهی کربن استیل جوشی بدون درز Tee BW A234

مشاهده

سه راهی کربن استیل جوشی درز دار Tee BW A234

مشاهده