اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۳۲۷۰۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۶۲۵۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۰۵۹۵۰۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۶۲۵۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۹۷۹۳۵۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران - خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - کوچه قورخانه -پاساژ فراهانی

بازرگانی ایران استیل

تلفن

  • ۳۳۹۳۲۷۰۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۶۲۵۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۶۰۵۹۵۰۶ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۶۲۵۷۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۱۹۷۹۳۵۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  تهران - خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - کوچه قورخانه -پاساژ فراهانی